sahypa_banner

bize goşul

YEAPHI hereketlendirijileriň we dolandyryjylaryň in engineeringenerçilik, önümçilik we satuw mümkinçiliklerine eýedir

APAFI BILEN

YEAPHI hereketlendirijileriň we dolandyryjylaryň çuňňur ösüşine ünsi jemleýän öndüriji, şeýle hem elektrik gazonlary üçin özbaşdak gözleg we ösüş üpjün edýär.Bütin dünýäde marka zynjyry bilen işleýän hyzmatdaşlary gözleýäris, YEAPHI önüm öndürmek we ösdürmek üçin jogapkär, siz bazary ösdürmäge we ýerli hyzmatlara ökde.Biziň ýaly pikirleriňiz bar bolsa.

1. Şahsy ýa-da kompaniýaňyz barada jikme-jik maglumat bermegiňiz üçin aşakdaky talaplary üns bilen okaň.
2. deslapky bazar gözleglerini we göz öňünde tutulan bazara baha bermegi, soňra bolsa möhüm hyzmatdaş bolmak üçin möhüm resminama bolan iş meýilnamaňyzy düzmeli.

APAFI BILEN

Goşulmak niýetiniň anketasyny dolduryň

Hyzmatdaşlyk niýetini kesgitlemek üçin deslapky gepleşikler

Zawodyň sapary, gözleg / VR zawody

Jikme-jik maslahat, söhbetdeşlik we baha bermek

Şertnama gol çekiň

Taslamanyň dizaýny, gözleg we ösüş

Önümçilik we synag

Ownuk partiýa önümçiligi

Köpçülikleýin önümçilik

APAFI BILEN

YEAPHI, esasan, ýol däl ulaglar we awtoulaglar ýaly pudaklarda elektron we elektrik böleklerini gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Motors we Controllers senagaty diňe bir Hytaýda potensial bazarlaryň gök ummanyna gelmän, eýsem halkara bazarynyň has uly tapgyra öwrülendigine ynanýarys Täze-ENERGI trendA tendensiýasy sebäpli YEAPHI halkara derejesinde öňe saýlanar janköýer markasy Indi, goşulmagyňyza sabyrsyzlyk bilen dünýä halkara bazaryna maýa goýumlaryny çekýäris.

 

YEAPHIesasan ot ýakmak dolandyryş ulgamlary, inwertor elektrik üpjünçiligi, pes woltly hereketlendiriji gurnamalar we abadanlaşdyryş, oba hojalygy, in engineeringenerçilik enjamlary, açyk enjamlar, senagat ulaglary we awtoulaglar ýaly pudaklarda giňden ulanylýan akylly kokpit dolandyryş ulgamlary ýaly baglanyşykly önümleri öndürýär.

YEAPHIelmydama garaşsyz gözleglere we tehnologiki innowasiýalara eýerdi.Çongçin, Ningbo we Şençzhenen şäherinde üç gözleg we ösüş merkezi, ABŞ-daky Milwaukiniň tehniki goldaw merkezi we giňişleýin synag merkezi bar.200-e golaý milli patent aldy we milli derejedäki ýöriteleşdirilen, arassalanan we innowasiýa kiçi ägirtler, ajaýyp intellektual eýeçilik kärhanalary, welaýat derejesindäki in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezleri, senagat we maglumat tehnologiýasy esasy barlaghanalary we önümçilik dizaýn merkezleri ýaly köp sanly baýraklara eýe boldy. .

YEAPHISMT, DIP gurnama, motor gurnama, möhürleme, sanjym galyplary, mehaniki gaýtadan işlemek, guýma, çäge guýmak we ş.m. öz içine alýan doly önümçilik zynjyryna eýe, arkaýyn we sanly dolandyryş gurallaryny ulanmak bilen kompaniýanyň esasy bäsdeşlik ukybyny ep-esli ýokarlandyrdy we gazandy. IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO45001 we ş.m. ýaly birnäçe halkara şahadatnamalaryny aldy.

Öňdebaryjy bilengözleg we ösüş tehnologiýasy, önümçilik tehnologiýasy, hil dolandyryşy we global üpjünçilik mümkinçilikleri, YEAPHI köp sanly halkara we içerki birinji derejeli meşhur kärhanalar bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy we birnäçe gezek ajaýyp üpjün ediji adyna eýe boldy. , pudakda gowy abraý gazanmak.

APAFI BILEN

Bazary çalt eýelemäge, maýa goýum çykdajylaryny tiz wagtda dikeltmäge, şeýle hem gowy iş modelini we durnukly ösüşi ösdürmäge kömek etmek üçin size aşakdaky goldawy bereris

Şahadatnama goldawy

· Gözleg we ösüş goldawy

· Goldaw nusgasy

· Mugt dizaýn goldawy

· Sergi goldawy

· Satyş bonus goldawy

· Professional hyzmat toparynyň goldawy

· Has köp goldaw, goşulmak gutarandan soň maýa goýum dolandyryjymyz