tehniki_banner_01

Kompaniýanyň tehnologiýasy

Çözgütler

Bu pudakda 27 ýyl töweregi tejribe bar.Briggs & Stratton, Generac, Cummins, Yamaha, Kohler, Honda, Mistubishi, Ryobi, Greenworks we Globe ýaly köp sanly meşhur müşderiler bilen uzak wagtlap hyzmatdaşlyk edýän kesgitli üpjün ediji.

Çözgütler

 • Batareýa bilen işleýän önümler
 • Gazon otlamak
 • Gazon we bag
 • Gazon ideg
 • Bag gurallary
 • Daşky gurallar we enjamlar
 • Golf we peýdaly ulaglar
 • Awtomatlaşdyrylan ugrukdyryjy ulag (AGV)
 • Senagat we oba hojalygy
 • PV amaly (Energiýa saklaýyş ulgamy)
 • Batareýa bilen işleýän önümler
 • Gazon otlamak
 • Gazon we bag
 • Gazon ideg
 • Bag gurallary
 • Daşky gurallar we enjamlar
 • Golf we peýdaly ulaglar
 • Awtomatlaşdyrylan ugrukdyryjy ulag (AGV)
 • Senagat we oba hojalygy
 • PV amaly (Energiýa saklaýyş ulgamy)

Esasy Tehnologiýa

 • Hemişelik magnit motorynyň zal modul gurluşy

  01

  Tehniki giriş

  Oýlap tapyş, motor gabygyny, zynjyr tagtasyny we Zal komponentini öz içine alýan hemişelik magnit motorynyň Hall komponent gurluşyna degişlidir;Başlyk motorly jaýyň düýbüniň ortasynda ýerleşýär we başlygyň daşky diwary bilen motorly jaýyň içki böleginiň arasynda gurnama otagy emele gelýär;Zynjyr tagtasy gurnama kamerasynda, Zal elementi bolsa zynjyr tagtasynda oturdyldy.Peýdaly model, zal zynjyrynyň tagtasynyň we Hall elementleriniň hereketlendirijiniň gabygynyň aşaky ýüzüne nurbatlar arkaly birikdirip we düzedip, zalyň elementleriniň gaçmagynyň öňüni alyp biler.

  Programma meýdany

  Hemişelik magnit hereketlendirijisine we beýleki elektrik hereketlendirijisine ulanylýar.

 • Magnit energiýa derejesiniň geçişine esaslanýan suwy elektroliz etmek arkaly wodorod öndürmegiň ulgamy we usuly

  02

  Tehniki giriş

  Oýlap tapyş, magnit energiýasynyň derejesiniň geçiş tertibini täzeçillik bilen kabul edýär we elektrolitdäki wodorod protonyny, elektrolitleriň işjeňligini gowulandyrmak üçin, öňki tehniki shemanyň meselesini çözmek üçin magnit meýdanyny güýçlendirip, magnit energiýa derejesini geçýär. wodorod önümçiliginiň energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak kyn we täsiri durnuksyz.Şol bir wagtyň özünde, oýlap tapyş, bar bolan elektrolitiki suw wodorod önümçilik enjamlarynyň elektrolitiki öýjüginiň içki gurluşyna düýpli üýtgeşmeler girizmegiň zerurlygy ýok, we amatly we çalt, amaly mümkinçiligi uly.

  Programma meýdany

  Elektrolitiki öýjük, wodorod bölüji, kislorod bölüji, ýylylyk çalşyjy, aýlanyş enjamy, kondensator, gaz-suwuk bölüji we magnit energiýa derejesiniň geçiş enjamyna ulanylýar.

 • Elektrik ulaglarynyň artykmaç energiýa ses naprýa .eniýesini sazlamak üçin zynjyr gurluşy

  03

  Tehniki giriş

  Peýdaly model, elektrik üpjünçiliginiň zynjyryny, deňeşdiriji IC2, Q1 üçlügi, Q3 üçlügi, MOS turbasy Q2 we D1 dioddan ybarat elektrik ulagynyň aşa köp energiýa ses naprýa; eniýesini kadalaşdyrmak üçin zynjyr gurluşyna degişlidir;D1 diodyň anody BT batareýa paketiniň polo positiveitel polýusy bilen, D1 diodyň katody motor hereketlendirijisiniň polýusynyň polýusy bilen, BT batareýa paketiniň otrisatel polýusy hereketlendiriji kontrolleýjiniň otrisatel polýusy bilen baglanyşyklydyr. ;Motoryň U fazasy, V fazasy we W fazasy degişlilikde hereketlendiriji kontrolleýjiniň degişli portlary bilen baglanyşdyrylýar.Enjam, bar bolan elektrik ulaglaryna oturdylyp bilinýän, BT batareýa paketiniň we sürüjiniň dolandyryjysynyň hyzmat möhletini ýokarlandyrmak we BT batareýa paketiniň we sürüjiniň gözegçisiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin goşmaça funksional modul hökmünde ulanylyp bilner.

  Programma meýdany

  Elektrik ulaglaryna degişlidir.