sahypa_banner

Senagat habarlary

 • Speedokary tizlikli hereketlendirijiler üçin näme üçin gowşak magnit dolandyryşy zerur?

  01. MTPA we MTPV Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi Hytaýdaky täze energiýa ulag elektrik stansiýalarynyň esasy hereketlendiriji enjamydyr.Pes tizlikde hemişelik magnit sinhron hereketlendirijiniň iň ýokary tork tok gatnaşygy dolandyryşyny kabul edýändigi hemmä mälimdir, bu tork berilende iň az sintez edýär ...
  Koprak oka
 • Basgançakly hereketlendiriji bilen haýsy reduktor enjamlaşdyrylyp bilner?

  1. Basgançakly hereketlendirijiniň reduktor bilen enjamlaşdyrylmagynyň sebäbi, pes tizlik bilen hereket etmek üçin basgançakly hereketlendiriji zynjyryň giriş impulsyny üýtgetmek ýaly basgançakly hereketlendirijide stator fazasynyň tokynyň ýygylygy.Pes tizlikli basgançakly motor ädim ädimine garaşýan mahaly, ...
  Koprak oka
 • Motor: Motor güýjüniň dykyzlygyny we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin tekiz sim + ýag sowadyjy

  Adaty 400V arhitekturasynda hemişelik magnit hereketlendirijileri ýokary tok we ýokary tizlikli şertlerde ýyladyş we demagnetizasiýa meýilli bolup, umumy hereketlendirijiniň güýjüni ýokarlandyrmagy kynlaşdyrýar.Bu, 800V arhitekturasyna hereketlendirijiniň kuwwatyny artdyrmak üçin mümkinçilik döredýär ...
  Koprak oka
 • Motor güýjüni we toky deňeşdirmek

  Elektrotehnika (köplenç “motor” diýlip atlandyrylýar) elektromagnit induksiýa kanuny esasynda elektrik energiýasyny öwürýän ýa-da geçirýän elektromagnit enjamy aňladýar.Motor, zynjyrda M (öňki D) harpy bilen görkezilýär we esasy wezipesi sürüjini döretmek ...
  Koprak oka
 • Motor demir ýitgisini nädip azaltmaly

  Demiriň esasy sarp edilmegine täsir edýän faktorlar Bir meseläni derňemek üçin ilki bilen düşünmäge kömek etjek käbir esasy teoriýalary bilmeli.Ilki bilen iki düşünjäni bilmeli.Biri üýtgeýän magnitleşme, ýönekeý söz bilen aýdylanda, transformatoryň demir ýadrosynda we statorda ýa-da ...
  Koprak oka
 • Motor rotorynyň deňsizliginiň motoryň hiline nähili täsiri bar?

  Deňagramsyz motor rotorlarynyň motoryň hiline täsiri Rotoryň deňagramsyzlygynyň motoryň hiline nähili täsirleri bar?Redaktor rotoryň mehaniki deňagramsyzlygy sebäpli dörän yrgyldy we ses problemalaryny seljerer.Rotoryň deňagramsyz titremeginiň sebäpleri: önümçilik wagtynda galyndy deňsizligi ...
  Koprak oka
 • Speokary tizlikli awtoulag sürüjisi tehnologiýasy we ösüş tendensiýasy

  Speedokary tizlikli hereketlendirijiler ýokary güýç dykyzlygy, kiçi göwrüm we agram we ýokary iş netijeliligi ýaly aç-açan artykmaçlyklary sebäpli has köp üns alýarlar.Netijeli we durnukly hereketlendiriji ulgam, ýokary tizlikli hereketlendirijileriň ajaýyp öndürijiligini doly ulanmagyň açarydyr.Bu makala esasan ...
  Koprak oka
 • Motor wilkasynyň boş tehnologiýasy

  Motor hereketlendirijisi içi boş, ýylylygyň ýaýramagynyň gowy ýerine ýetirilmegi bilen hereketlendirijiniň ýeňil agramyny ýokarlandyryp biler.Ozal motor hereketlendirijileri esasan gatydy, ýöne motor şahalarynyň ulanylmagy sebäpli stres köplenç şahanyň üstünde jemlenýärdi we ýadrosyndaky stres birneme sm ...
  Koprak oka
 • Elektrik hereketlendirijileri üçin iň köp ýaýran we amaly sowadyş usuly

  Motoryň sowadyş usuly, adatça, güýjüne, iş gurşawyna we dizaýn talaplaryna görä saýlanýar.Motorlary sowatmagyň iň köp ýaýran bäş usuly aşakdakylar: 1. Tebigy sowatmak: Bu iň ýönekeý sowadyş usuly we motor örtügi ýylylygy bölüp çykarmak üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3